Τεχνικές πληροφορίες

Η BENDI κατασκευάζει βαλβίδες κινητήρα εσωτερικής καύσης. Υπάρχουν κυρίως δύο διαφορετικοί τύποι βαλβίδων που χρησιμοποιούνται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης, διαφοροποιημένοι ως βαλβίδα εισαγωγής και βαλβίδα εξάτμισης. Οι βαλβίδες που ονομάζονται βαλβίδες κινητήρα εισαγωγής αφήνουν το μίγμα καυσίμου και αέρα να εισέλθει στον κύλινδρο και η βαλβίδα εξαγωγής επιτρέπει την εκκένωση από τον κύλινδρο. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα συνεχώς στον κινητήρα για λειτουργία.

fg